+389 2 3225 944
[email protected]

Што содржи пакетот?

Овој софтверски пакет е наменет за комерцијално работење на мали и средни фирми и нуди исклучителна можност на брз и едноставен начин да заведувате, организирате и печатите: влезни и излезни фактури, профактури, приемници и испратници за материјално работење, изводи од сите ваши сметки, уплати и исплати од каса, итн.

За секој документ или плаќање постои можност за точна поделба по видови на приходи или трошоци - дали е приход од продажба или се трошоци за плати или пак поделба според ваши стандарди. Веднаш, во реално време, секоја евидентирана промена, креира промени во повеќе сегменти а со тоа и ажурен извештај за финансиска анализа.

Сите податоци за клиентите: картички, долгови, побарувања, сите видови документи, … сите потребни податоци се достапни во секој дел од програмот, и тоа веднаш.

Програмот нуди лесно водење на материјалната евиденција за повеќе магацини, по ваш избор, брзо пребарување на артикли по шифри или други параметри како и ажурно следење на лагер листата со приказ на севкупниот влез и излез на стоки и материјали за одреден период.

Ова е само еден краток приказ на дел од можностите на ова решение, уверете се во неговите предности уште веднаш! Превземи БЕСПЛАТНО

Доколку бесплатната програма не ги задоволува вашите потреби, побарајте
ПОНУДА за комерцијалната верзија на Поинт Финансии

Со овој пакет, Вие добивате:

 • Програма за комерцијално работење на која истовремено можат да работат повеќе корисници
 • Програма која е способна да ја води состојбата на неограничен број на компании
 • Програма која води неограничен број на магацини и неограничен број на интерни каси за секоја компанија
 • Програма која што можете да ја водите секаде со себе и работи од USB стик
 • Програма која што работи во локална мрежа и на која што можат да и пристапуваат
  повеќе корисници истовремено
 • Програма која што работи преку VPN врска
 • Програма која што може да пристапи до базата со податоци од далечинска локација и преку Интернет врска

И што е важно

 • Ние нема да ви побараме месечен или годишен надомест за одржување
 • Менувањето на генералии за Вашата компанија на документите за печатење во следните 12 месеци е БЕСПЛАТНО
 • Техничката поддршка по телефон и по email во следните 12 месеци е БЕСПЛАТНА
 • Новите верзии за нашите клиенти се БЕСПЛАТНИ, а надградбата се прави преку интернет од самата програма
    Споредба на верзии ...
Опции
Бесплатна
Комерцијална
Можност за раководење со една или повеќе компании
Врзување на жиро сметки по компанија
Врзување на каси со компанија
Врзување на магацини со компанија
Можност за автоматска или пак кориснички подесена нумерација на влезните и излезните фактури, профактурите, испратниците и сметките
Евиденција на влезни и излезни фактури
преглед, внесување, модификации
филтрирање по временски период
филтрирање по клиент
филтирање по доспеаност (со изминат рок, денешни, идни)
финансиски групирања
Евиденција на профактури
преглед, внесување, модификации
филтрирање по временски период
филтрирање по доспеаност (платени/неплатени)
пребарување по број на документ
Изводи
преглед, внесување, модификација
пребарување на изводи
филтрирање и пребарување по клиент
филтрирање и пребарување по временски период
филтрирање и пребарување по жиро сметка
филтрирање по прилив/одлив
финансиско групирање
Картици
преглед на картици по клиенти
филтрирање по комерцијалисти
филтрирање по временски период
филтрирање по тип (отворени/затворени, влез/излез)
преглед на картици по промет
преглед на картици по доспеаност (FIFO и рачно затворени)
Каса
влез и излез на каса
преглед на каса
финансиско групирање
Материјално работење
приемница, испратница, повратници, интерни, производство, картици
дефинирање на повеќе магацини
лагер листа
промет
Извештаи
освен преглед: жиро сметки, должници, доверители, готовина
финансиски извештаи на парични средства (приход/расход, уплати и исплати)
финансиска анализа на фактури (по основица, основица и ддв, филтрирање по влезни и излезни фактури)
топ листа на клиенти и интерни конта според финансиски трансакции
пресметка за уплата на ДДВ со листа на влезни и излезни фактури во различни временски периоди (месечно, квартално, годишно)
Именик на компании
основни информации (адреса, телефон, email)
ЕДБ, жиро сметки
поедлба на клиенти (фирма, интерно конто, физичко лице)
Печатење на сите генерирани документи (влезни и излезни фактури, профактури, испратници, каса сметки)
Печатење на сите излени документи со генерички Поинт+ логотип
Печатење на излезни фактури со Вашиот логотип
Печатење на профактури со Вашиот логотип
Печатење на испратници со Вашиот логотип
Печатење на сметка од каса со Вашиот логотип
Печатење на излезните документи на повеќе јазици

Не чекајте понатаму.   Донесете правилна одлука!